ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Feszt-House Kft. (székhely: 1165 Budapest, Zsemlékes u. 80.; adószám: 23891281-2-42; cégjegyzékszám Cg. 01-09-983007) gondozásában megjelenő  on-line és nyomtatott kiadványokban megjelentetni kívánt hirdetések közzétételét az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) mellett vállalja.

A következőkben részletezett általános üzleti feltételek alapján az Ügynökség és a Hirdető egy vagy több hirdetés megjelentetésére köt szerződést. (Jelen esetben az eseti megrendelés megkötése szerződésnek minősül.)

 1. A hirdetés(ek) megjelentetésére a szerződés(ek) megkötése után kerülhet sor. „Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó azonosítható módon megnevezi vállalkozását, megjelöli székhelyét vagy belföldi telephelyét, továbbá az adószámát a reklám közzétételének megrendelésekor a reklámszolgáltató – ennek hiányában a reklámközzétevő – részére bemutatja, aki azokat regisztrálja és egy évig megőrzi.” A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény 3. § (1) bekezdés.
 2. Az Ügynökség hirdetési tarifái megegyeznek a médiumok mindenkori érvényben lévő hirdetési áraival. A hirdetési tarifák csak a hirdetési felület megvásárlására vonatkoznak. A hirdetés kreatív munkái: hirdetés előállítása, PR-cikk, fotó, elkészítése, megírása a hirdetőnek saját költséget jelent.
 3. Az Ügynökség a hirdetési szöveg átvételénél és vizsgálatánál a szokásos üzleti gondossággal jár el, de felelősséget nem vállal azért, ha az a Hirdető hibájából megtévesztő, vagy a valóságnak nem felel meg.
 4. Az Ügynökség a leadott anyagot a Hirdető értesítése nélkül a Magyar helyesírás szabályai szerint köteles javítani.
 5. A szerződésben megrendelt, de az Ügynökségen kívül álló ok miatt meg nem jelent hirdetést köteles az Ügynökség az adott média legközelebbi számainak egyikében megjelentetni, amennyiben erre a Hirdető igényt tart.
 6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az 5. pontban írt igény teljesítésén felül kártérítési igényt az Ügynökséggel szemben nem jogosult érvényesíteni.

Hírlevél

A hírlevél egy elektronikusan formában terjesztett, rendszeresen, vagy alkalomszerűen megjelenő írásos tájékoztató . A hírlevél általában egy – a hírlevélre feliratkozó – felhasználót érdeklő témáról szól. A hírlevél kizárólag annak küldhető, aki ezt előzőleg engedélyezte.

 1. Az Ügynökség jogosult a hírlevélre feliratkozó felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 2. A felhasználó önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben az Ügynökség a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 3. Az Ügynökség magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Alapfogalmak

 1. Hirdetés

A reklám a hírcsere egy olyan formája, rendszerint egy bizonyos termék vagy szolgáltatás megvételére, illetve igénybevételére ösztönöz. Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog (a továbbiakban: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

 1. Médiaajánlat

Szolgáltató által a hirdetésekre kialakított tarifatáblázat, amely tartalmazza a hirdetések díját és paramétereit.

 1. Hirdetési felület

Az a felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja, így különösen a seniorplus.hu weboldal.

 1. Reklámozó

Akinek érdekében a hirdetést közzéteszik, illetve aki a hirdetést a saját érdekében megrendeli.

 1. Megrendelő

Ha a Reklámozó a saját érdekében rendeli meg a hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a hirdetést a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az Ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.

 1. Listaár

A hirdetési felületekre vonatkozóan hivatalosan publikált nettó ár.

 1. Net-net ár

A hirdetések hivatalos tartifatáblázatában közölt listaárak felárakkal növelt, engedményekkel csökkentett ára.

 

ÁLTALÁNOS REKLÁMTILALMAK ÉS REKLÁMKORLÁTOZÁSOK

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely

 1. személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 2. erőszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz,
 3. félelemérzetet kelt.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és

 1. fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja,
 2. tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék,
 3. különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be.

Tilos közzétenni burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámot.

Tilos az olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető.

Tilos közzétenni olyan reklámot, amely nem tartalmazza a fogyasztási kölcsön folyósításával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget.

Tilos közzétenni olyan összehasonlító, illetve egyéb reklámot, amely a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a tisztességtelen verseny tilalmába, illetve fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalmába ütközhet. A reklámban harmadik személy által készített vizsgálat összehasonlító eredményét, adatait közzétenni vagy ezekre hivatkozni csak a vizsgálatot lefolytató személy előzetes engedélyével lehet. A reklámozó felelős azért, hogy az összehasonlító eredmény, illetve adatok közzététele vagy hivatkozása ebben az esetben se ütközzön az (1)–(2) bekezdésben meghatározott tilalomba.

 

KEDVEZMÉNYEK

 1. Az Ügynökség általában meghatározott intervallumra szóló keretszerződés esetén hirdetési összeghatártól függően juttathat partnerei részére kedvezményeket. A kedvezmények mértéke mindig külön megállapodás tárgya, mely minden esetben írásban rögzítendő.
 2. A kedvezmények felajánlása az Ügynökség részéről utólag is lehetséges, annak mértéke – indokolt esetben – növelhető, illetve csökkenthető. Az élő szerződések esetében, ha a kedvezmények feltételei már nem állnak fenn, azok visszavonhatók.
 3. Amennyiben a Hirdető az előre lekötött hirdetési mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszerét a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében egyoldalúan módosíthatja az Ügynökség.
 4. A szerződésben rögzített kedvezmény másra nem ruházható át.

 

ANYAGLEADÁSI SZABÁLYOK, LEMONDÁSI, MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK, A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ELUTASÍTÁSA

 1. A hirdetés megrendelésekor az Ügynökség eljuttatja a megfelelő formanyomtatványt (megrendelőlapot) a Hirdetőhöz, melyen a hirdetés mérete, ára, megjelenési helye stb. mellett rögzítve van az anyagleadási határidő is. Csak a formanyomtatvány mindkét fél általi aláírása után történhet a hirdetés megjelentetése. A felek kötelesek a MEGRENDELŐLAP tartalmazta kondíciókat betartani. Változtatás esetén az Ügynökség legalább a megjelenés előtt tíz nappal köteles értesíteni a megrendelőt.
 2. Amennyiben printmédiában kíván a Megrendelő hirdetést elhelyezni, úgy a médiában megjelentetni kívánt hirdetést, kéziratos formában 4, nyomdakész formában 3 munkanappal kell a Megrendelőnek a tervezett megjelenés előtt az Ügynökséghez eljuttatni.
 3. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidő déli 12 órájáig nem juttatja el kéziratát, vagy a nyomdakész anyagot, illetve ezen időpont után eláll hirdetési szándékától, úgy a Megrendelő kötbér címén köteles a hirdetési díj 100 százalékát megfizetni.
 4. Hirdetések lemondása esetén az adott médiumok hirdetéslemondási szabályai lépnek életbe, amelyekről a Megrendelő konkrét esetben írásos tájékoztatást kap.
 5. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidő előtt 1 munkanappal visszavonja hirdetési szándékát, úgy a hirdetési díj 50 százalékát köteles megfizetni.
 6. Az Ügynökség fenntartja magának azt a jogot, hogy a Hirdető szerződési szándékát visszautasítsa, ha a tartalma, technikai formája miatt nem realizálható, vagy ha törvénybe és erkölcsbe, illetve egyéb hivatalos előírásba ütközik, vagy feltételezhetően az Ügynökség érdekeit sérti.
 7. A hirdetési anyagok leadási határidő utáni módosítását – amennyiben a gyártás ezt még lehetővé teszi – csak az erre eső grafikai költség felszámolásával fogadja el az Ügynökség. Az Ügynökség a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta.
 8. Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szöveg stb.) minőségéből vagy hiányából fakad. A hirdetési anyagok megjelenítése során megfelelő eredetik esetén is előfordulhatnak kis mértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
 9. Amennyiben a Hirdetőnek folyamatos, több alkalomra szóló szerződése van és az új anyag a leadási határidőig nem érkezik meg, az előzőleg megjelent hirdetést automatikusan ismétli az Ügynökség.

 

HIRDETÉS-ELŐÁLLÍTÁS

 1. A hirdetés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai elhelyezése tekintetében a Hirdető kérésére az Ügynökség véleménnyel szolgál. Amennyiben a Hirdető segítséget kér az anyag előállításához, megbízását elfogadja az Ügynökség. Ebben az esetben felszámítja a hirdetés előkészítésének költségeit, amelynek mértéke a hirdetési tarifa 10 százalékának megfelelő technikai költség (+ áfa).
 2. A Hirdető az Ügynökség által elkészített anyagokat – pl. embléma, hirdetési szöveg bizonyos képi megjelenése – más alkalommal más médiában nem használhatja fel az Ügynökség engedélye nélkül, külön megállapodás alapján megrendelhető.

 

A FELELŐSSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A törvény 3–5. §-aiban, a 6. § (2)–(3) bekezdéseiben, valamint a 8–13. §-aiban foglalt rendelkezések megsértéséért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője is felelős. Az e rendelkezések megszegésével okozott kárért a reklámozó, a reklámszolgáltató és a reklám közzétevője egyetemlegesen felelős.

A törvény 3. §-a

 1. a) (1) bekezdése alapján bemutatott okirat,
 2. b) (2) bekezdése alapján adott nyilatkozat,
 3. c) (3) bekezdése szerinti adatok tartalmáért és azok valódiságáért a reklámozó felelős.

A törvény 6. § (1) bekezdésében és a 7. §-ában foglalt rendelkezések megsértéséért a reklámozó felelős.

A hivatkozott törvény 14. §-ban foglalt szabályok az irányadóak.

 

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

 1. Az on-line megjelenés díját Ügynökség kérheti a megjelenés előtt is. Az on-line megjelenés csak a pénzügyi teljesítést követően válik aktívvá. A fizetés a hirdetés megjelenését követően az Ügynökség számlája ellenében a számla kiállításától számított 8 banki napon belül átutalással történik. 10 munkanapon túli fizetési késedelemnél a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszerese +7 százalék késedelmi kamat kerül felszámításra. Ezen túlmenően az Ügynökség a hatályban lévő szerződések további teljesítését leállítja a számla kiegyenlítéséig.
 2. A Hirdető fizetőképességére vonatkozó megalapozott kétség esetén az Ügynökségnek joga van egy-egy hirdetésszerződés futamideje alatt is a további hirdetések megjelentetését az összeg előrefizetésétől és a nyitott számlaösszegek kiegyenlítésétől függővé tenni, tekintet nélkül az eredeti szerződés fizetési lejártára.
 3. Teljes áron kerül kiszámlázásra az a hirdetés, amit a szerződésben foglalt leadási határidőig a Hirdető nem adott le és a hirdetési szándékát írásban a megadott határidőig nem vonta vissza.
 4. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügynökség számlájának kiegyenlítésével 30 napos vagy azt meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy az Ügynökség jogosult a Hirdető nevének megjelölésével a késedelem tényét minden rendelkezésre álló eszközzel üzleti partnerei tudomására hozni.
 5. Ha a Hirdető az Ügynökség közvetítésével valamely médiánál feláras hirdetés megjelentetését rendeli meg, ám az adott média az Ügynökség hibáján kívül a hirdetést csupán alapáras helyen és/vagy módon jelenteti meg, úgy a Hirdető nem jogosult a hirdetés díjának az Ügynökség részére történő megfizetését teljes egészében megtagadni, hanem a megjelent hirdetés, mint alapáras hirdetés ellenértékének megfizetésére az Ügynökség javára ebben az esetben is köteles.

 

EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

 1. A megjelenésre kész anyag időben történő leadása a Hirdető feladata. A láthatóan nem megfelelő, vagy sérült anyagokat az Ügynökség nem veszi át, azok időbeni pótlása a Hirdető kötelessége úgy, hogy a pótlás az anyagleadás egészét ne veszélyeztesse.
 2. A Feszt-House Kft. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. Elmaradt haszon címén az Ügynökség nem vonható felelősségre.
 3. A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja az Ügynökségtől, illetőleg az Ügynökség munkatársaitól a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény és a jelen szerződés Hirdető általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az Ügynökséggel, illetve munkatársaival szemben érvényesítenek.
 4. Ha a Ügynökség valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen az Ügynökségnél bekövetkezett üzemzavar vagy az internetszolgáltatás hibája.
 5. Az Ügynökség és Hirdető kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és információt szigorúan bizalmasan kezelnek és azokról egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére.
 6. Esetleges vitás kérdésekben az egyedi megállapodásokon túlmenően a Feszt-House Kft. hirdetési feltétekben, továbbá a PTK-ban és a gazdasági reklámtevékenységekről szóló törvényben foglaltak az irányadók.